NYHET

Janette Olsson rapporterar från SKR:s kongress

Den 15-16 november har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) haft kongress i Helsingborg. Flera av Göteborgsområdets kommun- och regionpolitiker har varit med på plats och fattat beslut om hur man ska nå världens mest innovativa och omtänksamma välfärd. Vår regionpolitiker Janette Olsson sammanfattar dagarna.

Exempelbild

Nu har vi, ett stort gäng kommun- och regionpolitiker från hela landet, efter två dagars kongress i Helsingborg beslutat om SKR:s inriktning 2024-2027. Två dagar med debatt, motionsbehandling och voteringar. Även om vi diskuterat mycket så är SKR en organisation där vi så långt som möjligt vill nå konsensus.

SKR är medlemsorganisationen för Sveriges kommuner och regioner där vi tillsammans med medlemmarna ska utveckla välfärden för alla Sveriges invånare utifrån lokala behov.

För att uppnå målbilden behöver SKR säkerställa bästa möjliga förutsättningar för:

 • En god välfärd med lokalt anpassade lösningar som skapar tillit till demokratin och samhällsinstitutionerna.
 • Att värna den svenska modellen i förhållande till lagstiftningsförslag på nationell och EU-nivå.
 • Samhällsekonomiskt ansvarsfulla kollektivavtal som underlättar utveckling i välfärdens verksamheter och ett hållbart arbetsliv.
 • En jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet som svarar mot invånarnas behov.
 • En god, nära vård och omsorg och ett sektorsövergripande förebyggande arbete för en jämlik folkhälsa och god psykisk hälsa.
 • En moderniserad och lättillgänglig socialtjänst med ett kunskapsbaserat och förebyggande arbete som sker i samverkan på såväl individ- som samhällsnivå.
 • En likvärdig förskola och skola som når goda resultat.
 • En levande kultur och meningsfull fritid som bidrar till trygga samhällsmiljöer och goda livsvillkor för alla invånare.
 • Trygga och hållbara städer och samhällen med låg klimatpåverkan där effektiv kollektivtrafik och välutvecklad infrastruktur spelar en central roll.
 • En tillförlitlig, robust och resilient välfärd både i normala förhållanden och i kris och krig.
 • En jämställd välfärd som ger pojkar, flickor, män och kvinnor likvärdiga förutsättningar.

Ja, ni ser. Det är stora uppgifter som ligger hos kommunerna och regionerna runt om landet. Men vi gör det tillsammans och i samförstånd, över partigränser, för ett starkare och bättre Sverige.

/ Janette Olsson, ordförande i strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i VGR